Komunikacja w różnorodności Dane

Przemoc.
Nie zawsze widoczna, zawsze krzywdząca.

Większość (72%) młodzieży w wieku 11–17 lat doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu badanych kategorii krzywdzenia. Prawie połowa (48%) respondentów doznała co najmniej dwóch kategorii krzywdzenia.

Z jakich powodów, zdaniem nauczycieli i nauczycielek, uczniowie są najczęściej narażeni na dyskryminację w szkołach?

orientacja seksualna

0%

sytuacja materialna

0%

tożsamość płciowa

0%

rasa, np. kolor skóry

0%

pochodzenie etniczne

0%

światopogląd

0%

narodowość

0%

niepełnosprawność

0%

wyznanie

0%

stan zdrowia

0%

bezwyznaniowość

0%

wiek

0%

Przeprowadzone analizy wskazują, że osoby, które mają większą świadomość i wiedzę w zakresie nierównego traktowania, prezentują bardziej negatywne postawy wobec zjawiska dręczenia. Wydaje się zatem, że samo budowanie świadomości w zakresie tego, czym jest równe traktowanie, może być relatywnie dobrym sposobem na to, by przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.

Wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

doznało przemocy ze strony rówieśnika

0%

doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej

0%

padło ofiarą przestępstwa konwencjonalnego (wandalizmu, rozboju lub napaści)

0%

miało obciążające doświadczenia seksualne

0%

było świadkiem przemocy w domu

0%

doświadczyło wykorzystywania seksualnego

0%

zaniedbania fizycznego

0%

Dane dotyczą liczby osób, które doświadczyły tych typów agresji co najmniej kilka razy.

Jakich typów krzywdzenia doświadczają uczniowie?

Agresja i przemoc to dwa różne typy zachowań.

Agresja jest działaniem mającym na celu wyrządzenie komuś szkody, często w odpowiedzi na agresję lub przemoc. Może być aktem jednorazowym.

Przemoc opiera się na wykorzystywaniu przewagi strony „przemocowej” nad ofiarą i może mieć charakter długotrwały.

Agresja werbalna - słowne poniżanie, wyzwiska, groźby

0%

Agresja relacyjna - celowe wykluczanie, manipulacja, formowanie hierarchii

0%

Agresja fizyczna - każde zachowanie
czyniące ból fizyczny: bicie, popychanie, podstawianie nogi, szczypanie, ciągniecie za włosy

0%

Agresja materialna - szydzenie i poniżanie drugiej osoby w kontekście jej statusu materialnego

0%

Zmuszanie - każde przymuszanie osoby do zrobienia czegoś wbrew woli

0%

Agresja seksualna - może przybierać różne formy: od fizycznego naruszenia przestrzeni (łapanie za biust, pośladki), po krzywdzące komentarze z podtekstem seksualnym

0%

0% Groźna przemoc fizyczna - przemoc, której skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu

Dane dotyczą liczby osób, które doświadczyły tych typów agresji co najmniej kilka razy

Konsekwencje psychiczne
przemocy rówieśniczej
JESTEM
Z SOS

Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią.

W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych!

W przemocy rówieśniczej każdy jest ofiarą – nie tylko ci krzywdzeni bezpośrednio. Szkolni prześladowcy również są ofiarami swoich działań. Ofiarami są młodzi sprawcy i sprawczynie przemocy i cyberprzemocy.

Zarówno sprawcy jak i ofiary mają trudności w relacjach z przyjaciółmi. Obie grupy nie mogą liczyć na wsparcie swojego otoczenia!

Okres dzieciństwa, a następnie dojrzewania to dwa przełomowe momenty w życiu jednostki. To właśnie wtedy kształtuje się osobowość, style zachowania czy też emocjonalność.

Przemoc rówieśnicza z reguły ma miejsce w wieku dojrzewania. To okres, w którym młody człowiek uczy się funkcjonowania w bliskich i prawidłowych relacjach z rówieśnikami. Zniekształcenia w tym zakresie wpływają na późniejsze nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych. Jeśli doświadczenia dotyczą przemocy seksualnej, może dochodzić do zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.

Negatywne skutki przemocy rówieśniczej mogą być obecne nawet w życiu dorosłym zarówno agresorów, ofiar, jak i świadków. U dorosłych, którzy w przeszłości angażowali się w przemoc rówieśniczą, występuje podwyższone ryzyko rozwoju antyspołecznego zaburzenia osobowości.

Źródła:

  • Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  • Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, lipiec 2014, 2015
  • Wg. Raport FDDS „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” r.2018
  • Raport Życie warte jest rozmowy 2012-2021 np.danych komendy policji.
  • Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona Raport Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego 2016
  • Children and Youth Services Review (2019). Wolgast A., Donat M. Cultural
  • Analizy IBE/7/2015 Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna
  • Młoda Humanistyka 08/2021Alicja Micał, Agnieszka Winiarska
  • Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań A.Komendant Brodowska 2014
kontakt

Kontakt

Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
Koordynatorka projektu #JestemzSOS

telefon: 734 424 069
e-mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org